Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa w Zabawie

Rekrutacja 2023/2024

Drodzy uczniowie!

 

Przedstawiam Wam informacje ogólne o postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych.

1. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych prowadzona jest elektronicznie za pośrednictwem strony  https://malopolska.edu.com.pl i rozpocznie się 15 maja 2023r.

2. Każdy kandydat może wybrać maksymalnie 3 szkoły ponadpodstawowe.

3. W obrębie jednej szkoły kandydat może wybrać dowolną ilość oddziałów.

4. Jako szkołę pierwszego wyboru należy wybrać tę do której kandydat najbardziej chce zostać przyjęty.

5. O przyjęciu do klasy pierwszej w roku szkolnym 2023/2024 decyduje łączna liczba punktów uzyskanych z następujących elementów:

 

  1. procentowego wyniku egzaminu ósmoklasisty przeliczonego na punkty:

- z języka polskiego pomnożonego przez 0,35,
- z matematyki pomnożonego przez 0,35,
- z języka obcego nowożytnego pomnożonego przez 0,3

 

  1. sumy punktów pochodzących z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z czterech przedmiotów (wyszczególnionych w ofercie edukacyjnej szkoły) według poniższych zasad:

- celujący - 18 punktów,
- bardzo dobry - 17 punktów,
- dobry - 14 punktów,
- dostateczny - 8 punktów,
- dopuszczający - 2 punkty;

 

  1. osiągnięć ucznia:

- ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem (7 punktów),
- szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (maksymalnie 18 punktów),
- aktywność społeczna (maksymalnie 3 punkty).

 

6. Każda szkoła określa minimalną liczbę punktów do przyjęcia (Nie oznacza to, że przyjęci zostaną wszyscy, którzy osiągną ten próg. Do szkoły zostaną przyjęci kandydaci z największą ilością punktów do osiągnięcia limitu miejsc.)

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024

od 15 maja do 19 czerwca 2023 r. – składanie wniosków o przyjęcie do szkół,
od 15 maja do 30 maja 2023 r. – składanie wniosków o przyjęcie do szkół i oddziałów dwujęzycznych, oddziałów międzynarodowych, oddziałów klas wstępnych, mistrzostwa sportowego, szkół sportowych, oddziałów sportowych, oddziału mistrzostwa sportowego lub oddziału przygotowania wojskowego w publicznej szkole ponadpodstawowej

Termin przeprowadzenia: sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych, prób sprawności fizycznej – od 31 maja do 13 czerwca 2023 r. (II termin do 28 czerwca 202 r. – dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie)

do 16 czerwca 2023 r. – komisje rekrutacyjne opublikują listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik odpowiednio: sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych, prób sprawności fizycznej (do 30 czerwca 2023r. w przypadku przeprowadzenia sprawdzianu lub próby w II terminie).

od 23 czerwca do 10 lipca 2023 r. – możliwość dokonania zmiany przez kandydatów wniosków o przyjęcie, polegającej na zamianie szkół, do których będą kandydować, w tym możliwość złożenia zupełnie nowego wniosku, uzupełnienie wniosków rekrutacyjnych o świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty 

19 lipca 2023 r. do  godz. 12.00 – opublikowanie przez komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkół

od 19 lipca do 26 lipca 2023 r. – potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły

27 lipca 2023 r. – opublikowanie przez komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 

Postępowanie uzupełniające w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych będzie prowadzone od 28 lipca 2023r. do 22 sierpnia 2023r. w sposób tradycyjny w szkołach ponadpodstawowych.

Ósmoklasiści ze szkół prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa zalogują się loginami i hasłami, które otrzymają w swojej szkole podstawowej. Uczniowie z innych szkół i miejscowości będą musieli samodzielnie założyć konto. Wydrukowany i podpisany wniosek kandydat będzie składał w szkole pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów. 

Informacje o szkołach wraz z ich rankingiem  można znaleźć na stronie: https://waszaedukacja.pl/

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny