Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa w Zabawie

PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA PCK

    W ZESPOLE SZKÓŁ W ZABAWIE

 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU.

          Program Szkolnego Koła PCK powstał z myślą o uczniach klas IV – VIII, którzy swoim działaniem chcieliby pomagać innym, promować idee humanitaryzmu, oświaty zdrowotnej, zasad bezpieczeństwa oraz bezinteresownej pomocy na rzecz drogiego człowieka. Młodzież w wieku dorastania potrzebuje pozytywnych wzorców, samorealizacji, dysponuje potencjałem pomysłów i energii. Program bierze pod uwagę możliwości rozwojowe uczniów oraz daje szansę na to, by mogli poznawać świat z radością i satysfakcją.
Program ma na celu zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy przed medycznej, unikaniu zagrożeń wynikających z uzależnień. Pozwala uczniom poznać zasady pracy wolontariatu, włączać się w akcje, kwesty organizowane przez PCK na rzecz ludzi potrzebujących pomocy. Program będzie realizowany na spotkaniach członków Szkolnego Koła PCK odbywających się raz w miesiącu, podpartych o dodatkowe działania w czasie roku szkolnego.
 

CELE PROGRAMU

Cele ogólne:

 1. nabywanie nawyku dbałości o swoje zdrowie i bezpieczeństwo,
 2. kształtowanie właściwych postaw i przyzwyczajeń higieniczno – zdrowotnych,
 3. zapoznanie z przyczynami, przebiegiem, leczeniem oraz profilaktyką wybranych chorób,
 4. propagowanie idei humanitaryzmu i zasad działania Polskiego Czerwonego Krzyża,
 5. wyrabianie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i zdrowie innych,
 6. rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie.

Cele szczegółowe:

 1. promowanie zdrowego stylu życia,
 2. rozbudzanie troski i odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych,
 3. promowanie pracy wolontariusza wśród uczniów,
 4. pozyskiwanie funduszy na pomoc uczniom potrzebującym,
 5. kształtowanie odpowiedzialności i dbałości o czystość lokalnego środowiska,
 6. poznawanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy.

Przewidywane osiągnięcia ucznia:

 1. potrafi nieść bezinteresowną pomoc osobom potrzebującym
 2. wie co to wolontariat i jest zaangażowany w bezinteresowną pracę na rzecz drugiego człowieka
 3. zna zasady prawidłowego żywienia, higieny osobistej
 4. swobodnie operuje terminami i pojęciami z zakresu zdrowia
 5. postrzega zasady dotyczące dbania o ład i porządek otoczenia
 6. dba o czystość
 7. rozumie konieczność porządkowania zaniedbanych grobów
 8. umie właściwie zachować się w miejscach publicznych
 9. zna zasady bezpiecznego poruszania się po ulicy
 10. rozumie konieczność przebywania na świeżym powietrzu i zna korzyści z tego wynikające
 11. zna instytucje użyteczności społecznej (ośrodek zdrowia, apteka)
 12. uprawia sport jako źródło zdrowia i radości
 13. poprawnie i bezpiecznie porusza się po ulicach
 14. rozumie znaczenie czystości ciała
 15. bezpiecznie posługuje się sprzętem domowym

METODY PRACY

 • opracowanie  artykułów przez uczniów promujących zdrowy styl życia,
 • udział w konkursach organizowanych przez SK PCK

FORMY PRACY

a) indywidualna,
b) zbiorowa.

EWALUACJA PROGRAMU

        Ewaluacja programu zostanie dokonana na podstawie obserwacji uczniów i ich zaangażowania w akcje zorganizowane przez Szkolne Koło PCK. Sposobem dokonania ocen atrakcyjności niniejszego programu będzie przeprowadzona anonimowa ankieta wśród członków Szkolnego Koła PCK.

Plan pracy Szkolnego Koła PCK w roku szkolnym 2019/2020

- wybór nowego zarządu;

- wprowadzenie do SK PCK nowych członków ;

- zapoznanie ze Statutem PCK oraz regulaminem;

- opracowanie planu pracy koła;

 - bezpieczeństwo dzieci na drogach i na terenie szkoły– pogadanka w klasach 

- prowadzenie gazetki ściennej – informowanie o bieżących akcjach, propagującej działalność koła; wykonanie na temat zdrowego odżywiania, niebezpieczne nałogi, „Aby twój uśmiech trwał całe życie”. podkreślenie konieczności dbałości o zęby. 

-  „Każdy umieć to powinien” -zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej   

 - pogadanki na temat czystości i higieny osobistej

- jak dbać o higienę, cerę, włosy i paznokcie w okresie dojrzewania?

- zorganizowanie konkursu promującego zdrowy tryb życia

- zapoznawanie członków PCK z nawykiem dbałości o siebie, swoje zdrowie, bezpieczeństwo.

- projekcje filmów  na temat:   -„Bezpieczne zachowane się w ryzykownych sytuacjach”.  -„Choroby brudnych rąk” 

- opracowywanie przez uczniów artykułów promujących zdrowy styl życia.

- udział w konkursach organizowanych przez PCK.

- zapoznanie uczniów z przyczynami, przebiegiem, leczeniem oraz profilaktyką wybranych chorób.

- „Dzień bez papierosa”- akcja profilaktyki antynikotynowej

- poznanie pracy PCK, historii, zasad działalności, podstawowych pojęć: humanitaryzm, prawa i godność człowieka.

Opiekun Szkolnego Koła PCK - Janusz Kloc

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny