Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa w Zabawie

Pedagog

W ramach swych obowiązków Pedagog szkolny:

 1. Udziela porad uczniom, rodzicom oraz nauczycielom ułatwiających rozwiązywanie problemów wychowawczych.
 2. Troszczy się o realizację obowiązku szkolnego uczniów.
 3. Współpracuje  z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, MGOPS w Radłowie, Policją, Sądem Rodzinnym, Zespołem Kuratorskim, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i innymi instytucjami w środowisku zainteresowanymi problemami opieki i wychowania.
 4. Udziela pomocy wychowawcom klas i nauczycielom w pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.
 5. Podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych.
 6. Udziela na wniosek nauczycieli, rodziców czy samego ucznia – indywidualnej pomocy uczniom.
 7. Przygotowuje wnioski do sądu w sprawach uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo i zagrożonych patologią.
 8. Dokonuje okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole.
 9. Uczestniczy w opracowywaniu Szkolnego Planu Profilaktyki i Planu Wychowawczego Szkoły.
 10. Dokonuje rozpoznania  indywidualnych potrzeb uczniów, przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych oraz trudności wychowawczych poprzez:
  1. obserwację,
  2. rozmowy indywidualne,
  3. uczestnictwo w naradach,
  4. analizę wyników nauczania i ocen z zachowania,
  5. diagnozę środowiskowa ucznia.
 11. Prowadzi zajęcia rozwijające umiejętności społeczne.
 12. Prowadzi edukację prozdrowotną, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień zapobiegania uzależnieniom.
 13. Organizuje pomoc w zakresie wyrównywania braków w wiadomościach szkolnych, uczniom mającym szczególne trudności w nauce.
 14. Udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych.
 15. Udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych.
 16. Przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego.

Pedagog szkolny: Tadeusz Wróbel

 

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny