Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa w Zabawie

Informacja ogólna dotycząca przetwarzania danych osobowych

w Zespole Szkół w Zabawie

 

Realizując obowiązek informacyjny określony w art. 13 ust.1 i ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO” Administrator danych przekazuje następujące

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół w Zabawie reprezentowany przez Wiolettę Dzik, ul.Szkolna 31, 33-133 Wał Ruda, tel.: 14 622 60 81, e-mail: zszabawa@op.pl
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Piotrem Chrupkiem pod adresem email: iod@gminaradlow.pl lub listownie pod adresem administratora.
 3. Celem przetwarzania danych jest:
 1. realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych placówki na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 22 maja 2020 r. Prawo oświatowe
  (Dz.U. 2020.910 tj z późn.zm) zwanej dalej prawo oświatowe,
 2. w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników a także ochrony mienia szkoły na podstawie art.108a Prawo oświatowe oraz art.222 Kodeksu pracy w związku z art. 6 ust.1 lit. c, d, e RODO,
 3. w celu promowania działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności ucznia, a także w celu zapewnienia udziału w zajęciach dodatkowych, korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
 4. w celu świadczenia opieki pielęgniarskiej i profilaktyki zdrowia uczniów na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO,
 5. w celu wykonania umowy, której stroną Państwo jesteście lub do podjęcia działań na żądanie osoby, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,
 6. w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w związku
  z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze (art. 6 ust.1 lit c RODO) na  podstawie art. 149 i 151 prawo oświatowe,
 7. w celu zapewnienia podczas pobytu dziecka w placówce odpowiedniej opieki na podstawie art. 9 ust.2 lit. g RODO w związku z art. 155 ustawy prawo oświatowe,
 8. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi  na podstawie art. 6 ust.1 lit. e RODO np. w przypadku żywienia uczniów.
 1. Odbiorcą Państwa danych będą podmioty z którymi szkoła zawrze umowy powierzenia przetwarzania danych np. obsługujące szkołę w zakresie
  e-dziennika, ubezpieczeniowym, informatycznym, ochrony danych osobowych oraz instytucje, którym udostępnimy o ile wyrażą Państwo zgodę wizerunek oraz imię i nazwisko, szczegóły zawarte są w formularzu zgody.
 2. Dane osobowe przechowywane będą przez:
 1. okres nauki lub pracy w szkole a  następnie będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących
  u Administratora a szczególnie zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
  i zakresu działania archiwów zakładowych
 2. w przypadku zgody na jej okres lub do czasu jej odwołania.
 3. w przypadku monitoringu przez okres do 3 miesięcy,
 4. w przypadku dokumentów rekrutacyjnych dla osób nieprzyjętych
  do placówki przez okres roku.
 1. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO), prawo do żądania sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO), prawo do żądania usunięcia danych (na podstawie art. 17 RODO), prawo żądania ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO), prawo do sprzeciwu (na podstawie art. 21 RODO).
 2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody tj. art. 6 ust.1 lit a lub art. 9 ust 2 lit a RODO, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu  na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie Państwa danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody, podanie danych jest dobrowolne i nie poniosą Państwo konsekwencji nie wyrażenia zgody.
 5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane.

 

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny